Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) door onze experts

Iedere werkgever dient een arbobeleid te voeren dat zoveel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden, dit is verplicht vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan een beter werkklimaat welke een positieve invloed heeft op terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Uiteindelijk zal dit bijdragen aan betere bedrijfsresultaten.

De basis voor het arbobeleid wordt gevormd door de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het hebben van een RI&E is verplicht gesteld in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. In de RI&E wordt een overzicht opgesteld van alle risico’s die binnen de organisatie kunnen voorkomen. Door middel van de RI&E kan de organisatie gestructureerd de risico’s aanpakken en zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen voorkomen of tot een minimum beperken. Het kan noodzakelijk zijn een gedetailleerde inventarisatie en evaluatie op te stellen voor specifieke zaken en risico’s, deze worden een verdiepende RI&E genoemd. Een RI&E dient altijd actueel te zijn; dus na een verbouwing of aanschaf van nieuwe apparatuur is het altijd noodzakelijk om je plan bij te werken.

Saval ondersteunt je graag bij het updaten of creëren van een bestaande of nieuwe RI&E.

Een RI&E bevat onder andere:

  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico beperkende maatregelen op het gebied van (brand)veiligheid en gezondheid;
  • Beoordeling en prioritering van de risico's;
  • Plan van aanpak waarin vastgesteld wordt welke maatregelen wanneer genomen zullen worden;
  • Toetsing van de genomen maatregelen. (Wanneer je meer dan 25 mensen in dienst hebt, dient je plan getoetst te worden door een externe partij).
kleine werken

Verdiepende RI&E Brand- en Vluchtveiligheid door Saval

Deze rapportage betreft een verdiepende RI&E op het gebied van brand- en vluchtveiligheid, waarbij enkel de risico’s omtrent dit onderwerp schriftelijk in kaart worden gebracht. De aanwezige risico’s worden geëvalueerd en geprioriteerd. Op basis van de geïnventariseerde risico’s moeten beheersmaatregelen worden genomen, deze staan in een plan van aanpak. Wij willen expliciet benadrukken dat dit geen volledige RI&E is zoals hierboven omschreven, maar dat dit een verdiepende RI&E is waarbij enkel het onderwerp brand- en vluchtveiligheid onder de loep is genomen. U bent verplicht als werkgever ook een volledige RI&E te hebben.

In deze rapportage zijn de resultaten van de verdiepende RI&E brand- en vluchtveiligheid en het Plan Van Aanpak beschreven. In het Plan Van Aanpak worden de te treffen maatregelen opgenomen. In de rapportage wordt vooral ingegaan op de geconstateerde risico’s. Hierdoor worden vele goede dingen niet beschreven wat ongewild de indruk kan wekken dat er binnen uw organisatie meer verkeerd dan goed gaat. Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat een dergelijke conclusie niet uit deze rapportage getrokken kan worden.

De verdiepende RI&E brand- en vluchtveiligheid is een momentopname waarbij gestreefd wordt naar volledigheid en juistheid. Echter dient de werkgever zelf actief een bijdrage te leveren om deze verdiepende RI&E brand- en vluchtveiligheid actueel te houden. De werkgever blijft verantwoordelijk om adequaat te reageren op knelpunten die bekend worden, ook al zijn deze niet in deze rapportage beschreven. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de werkgever het Plan Van Aanpak in uitvoering te brengen en de verdiepende RI&E brand- en vluchtveiligheid en het Plan Van Aanpak actueel te houden.