Saval
Co2 Reductie v2
CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid Saval B.V.

CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid Saval B.V.

Op deze pagina van Saval B.V. willen wij je graag informeren over onze acties en ontwikkelingen op het gebied van het CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

Status 2023

De algemene doelstelling van het energiemanagementsysteem is om te komen tot een continue verbetering van de energie-efficiëntie en vermindering van de CO2-uitstoot van de organisatie.

Op basis van de CO2-uitstoot in het referentiejaar 2018 is bekeken welke maatregelen en doelstelling(en) geformuleerd kunnen worden om de CO2-uitstoot vanaf dat referentiejaar te reduceren. Jaarlijks wordt bekeken of het gekozen referentiejaar nog steeds geschikt is voor de gestelde doelstelling en/of dat deze aangepast dient te worden.

 

In 2022 bedroeg de totale uitstoot 811 ton CO2. Concreet was de doelstelling om in 2023 35% minder CO2 in scope 1 en 2 uit te stoten. Deze doelstelling werd echter al in 2021 behaald.

Daarom is er bij de laatste certificering een nieuw geformuleerde doelstelling opgesteld:  In 2023 zal het bedrijf 45% minder CO2 in scope 1 en 2 uitstoten. Deze scopes bestaan uit directe uitstoot van broeikasgas door verbruik van brandstoffen (Elektriciteit, gasverbruik, brandstofverbruik wagenpark.

Infographics Saval 2023

De weg naar certificering

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en onderstrepen dat mede door ons te laten certificeren voor de CO₂-Prestatieladder. Bij het behoud van het niveau 3 certificaat is breed inzicht noodzakelijk om kansen te benutten voor reductie van grondstoffen en energie, benodigd om onze producten en diensten te realiseren. Met de verworven inzichten kan worden nagedacht over welke verbeteringen mogelijk zijn om de belasting van Saval op het milieu (ook wel de Carbon Footprint van een bedrijf genoemd) te verminderen.

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) / CO2-Prestatieladder stelt aan niveau 3. Wij zullen ieder half jaar ons energiebeleid, onze CO2-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

A | INZICHT

Saval heeft het eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over het jaar 2018 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en in- en extern gecommuniceerd.

B | REDUCTIE

Saval heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief de CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Saval communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Saval B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief NL CO2 neutraal.